OPŠTI USLOVI

PREDMET

Ovi opšti uslovi („Uslovi“) su sastavni i obavezujući deo Ugovora o pružanju usluga registracije i održavanja domena između mCloud doo (u daljem tekstu DOMENKO) i NARUČIOCA čiji je predmet registracija i održavanje internet domena na Domenko sistemu („Ugovor“).

Na sve odnose između NARUČIOCA i DOMENKA u pogledu usluge registracije i održavanje internet domena na DOMENKO sistemu koji nisu regulisani Ugovorom, primenjuju se odredbe Uslova, osim ukoliko NARUČILAC i DOMENKO posebno ne ugovore drugačije.

Usluge registracije i održavanja internet domena na DOMENKO sistemu su namenjene pravnim licima, preduzetnicima, i fizičkim licima koja pribavljaju uslugu u svrhe koje su namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, osim ukoliko se DOMENKO i NARUČILAC posebno ne sporazumeju drugačije. Prihvatanjem Uslova i zaključenjem Ugovora NARUČILAC potvrđuje da uslugu registracije i održavanja internet domena na Domenko sistemu ne pribavlja u statusu potrošača.

OSNOVNE ODREDBE

DOMENKO Internet prodavnica omogućava plaćanje putem profakture/uplatnice i putem platnih kartica. Ukoliko NARUČILAC želi da uplatu izvrši putem platne kartice, neophodno je da ima aktivnu i važeću platnu karticu.

Podnošenjem zahteva za registraciju domena i uplatom po predračunu ili VISA, EC/MC i Maestro metodama plaćanja, kupovina domena nije garantovana dok se uplata NARUČIOCA ne verifikuje od strane DOMENKA.

Domen koji je naručen, ali za njega nije izvršena i evidentirana uplata, neće biti registrovan.

Domen za koji nije izvršena uplata obnove, neće biti obnovljen.

Registracija domena, i nakon same registracije preko formulara, smatra se uspešnom tek nakon dostave dokaza o ispunjenosti uslova za registraciju domena (za .RS domene u skladu sa Opštim uslovima rеgistracijе .rs domеna koji su dostupni na https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2016_05_28-opsti-uslovi-registracije-domena.pdf kao i na https://www.rnids.rs/lat/dokumenti/znacajni-akti-rnids-a sa kojima se NARUČILAC saglašava prilikom registracije na DOMENKO portalu). Ukoliko DOMENKO traži dodatnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost uslova za registraciju, NARUČILAC je dužan da je dostavi.

DOMENKO i RNIDS (RNIDS samo ukoliko se radi o nacionalnim domenima) imaju pravo da ukinu registraciju domena bez povratka uplaćenih sredstava ukoliko utvrde da registracija domena nije izvršena u skladu sa pravilnicima.

Ukoliko NARUČILAC unese pogrešne podatke (kontakt podatke, naziv domena, broj kartice itd) prilikom procesa narudžbine i kupovine, DOMENKO ne snosi odgovornost za neuspešnu registraciju domena ili gubitak istog.

NARUČILAC je dužan da preduzme sve potrebne mere zaštite kako bi sprečio neovlašćen ili nestručan način korišćenja naloga: da čuva i povremeno menja svoju lozinku za administraciju domena, kao i da DOMENKO blagovremeno obaveštava ukoliko dođe do promene kontakt osoba i podataka o ovlašćenim licima. U suprotnom, svu odgovornost za nestručan ili neovlašćen način korišćenja naloga snosi NARUČILAC.

Ukoliko NARUČILAC unese neispravne DNS zapise, DOMENKO ne snosi odgovornost u slučaju prestanka rada domenskih mailova, web prezentacije i ostalih servisa pod tim domenom.

DOMENKO će registraciju domena izvršiti na period koji je označen na narudžbini NARUČIOCA. Istekom zakupljenog perioda vrši se deaktiviranje domena, a nakon 30 dana naknadnog roka registracija prestaje trajno i omogućava se da domen registruje bilo ko. DOMENKO je dužan da NARUČIOCA blagovremeno obavesti o isticanju domena na navedenu kontakt e-mail adresu.

U slučaju greške prilikom kupovine putem platne kartice (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica…), račun NARUČIOCA neće biti zadužen.

U slučaju bilo kakvih problema u toku kupovine NARUČILAC može izvršiti reklamaciju Korisničkom servisu putem e-maila podrska@DOMENKO.rs.

U slučaju reklamacije, potrebno je da odmah po primećenoj nepravilnosti kontaktirate Službu prodaje putem e-maila prodaja@DOMENKO.rs sa potpunim informacijama koje ukazuju na nepravilnost kako bi se eventualna greška ispravila.

Reklamacija se otklanja u roku od 48h od trenutka prijave ukoliko je blagovremeno uočena (za greške prilikom plaćanja platnom karticom rok za prijavu je najviše 3 dana). Neophodno je da NARUČILAC dostavi sve relevantne podatke: naziv domena za koji je izvršena uplata, broj predračuna ili jedinstveni ID broj pod kojim je izvršena narudžbina dodeljen od strane DOMENKA i datum transakcije. Prilikom kupovine putem platne kartice, NARUČILAC je obavezan da zapamti jedinstveni ID broj narudžbine, jer se u slučaju reklamacije na isti treba pozvati.

U slučaju kada NARUČILAC pogrešno unese naziv domena (pa DOMENKO izvrši registraciju navedenog domena), nije moguć povraćaj novca, prebacivanje uplate na registraciju drugog domena ili preimenovanje ukoliko je domen već registrovan.

Nakon uspešno izvršene uplate, NARUČILAC će dobiti povratnu informaciju u vidu pregleda svih elemenata kupovine. Svi relevantni podaci transakcije biće poslati na e-mail adresu koju je NARUČILAC naveo kao kontakt adresu na koju želi da dobije potvrdu o uspešnosti transakcije.

PLAĆANJE I PROMENA CENE USLUGE

NARUČILAC obavezan da DOMENKO-u, na način predviđen u narednim članovima Uslova, isplaćuje naknadu definisanu na predračunu. Obaveza plaćanja naknade za korišćenje usluge definisane Ugovorom i Uslovima se ispunjava isključivo plaćanjem putem BancaIntesa platnog gejtveja.

U slučaju povraćaja sredstava NARUČIOCU koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, DOMENKO povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što podrazumeva da će banka na zahtev DOMENKA obaviti povraćaj sredstava na račun NARUČIOCA platne kartice.

NARUČILAC je dužan da za svaki period korišćenja usluge koja je predmet ovog Ugovora plati unapred.

Radi ispunjenja obaveze plaćanja naknade za korišćenje usluge definisane Ugovorom i Uslovima, DOMENKO će blagovremeno, 7 dana pre roka dospeća predračuna za naredni period, dostaviti NARUČIOCU predračun za plaćanje naknade za sledeći period. DOMENKO će NARUČIOCU izdati konačni račun po izvršenoj uplati.

DOMENKO zadržava pravo da jednostrano izmeni cenu usluge za naredni period kojom određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza NARUČIOCA po Ugovoru.

KORIŠĆENJE DOMENA

NARUČILAC samostalno određuje naziv domena, sadržaj, izgled, namenu i funkcionisanje servisa koje koristi na Domenima, poštujući pri tom ograničenja postavljena Ugovorom i zakonom.

Sadržaj, izgled, namena i funkcionalnost domena NARUČIOCA ne mogu biti nedopušteni odnosno suprotni relevantnim pozitivno pravnim propisima koji se primenjuju na delatnosti koja se obavljaju putem domena i moraju biti u skladu sa Politikom prihvatljivog korišćenja predviđenom ovim Uslovima.

NARUČILAC je u potpunosti pravno odgovoran za usklađenost sadržaja, izgleda, namene i funkcionalnosti Domena sa relevantnim pozitivno pravnim propisima. DOMENKO ne snosi materijalnu, krivičnu niti bilo koju drugu odgovornost za sadržaj, izgled, namenu i funkcionalnost Domena NARUČIOCA.

Korišćenje Domena NARUČIOCA smatraa se nedopuštenim ukoliko su suprotni Politici prihvatljivog korišćenja.

Naziv i koršćenje domena NARUČIOCA ne mogu biti suprotni imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnom pravu, niti Politici prihvatljivog korišćenja.

Korišćenje domena NARUČIOCA smatra se nedozvoljenim naročito:

 • ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,
 • ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine,
 • ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije,
 • ukoliko se njime ugrožavaju ili povreduju nečija lična prava,
 • ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,
 • ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja ovog Ugovora prihvatio DOMENKO, o kojima je NARUČILAC obavešten od strane DOMENKA.

DOMENKO ne može da snosi materijalnu, krivičnu niti bilo koju drugu odgovornost za sadržaj koji se objavljuje na domenima NARUČIOCA. NARUČILAC je u potpunosti odgovoran za objavljeni sadržan na svojim domenima.

Pod zabranjenim ponašanjem u smislu tačke 6. Stava 2. smatra se naročito:

 • distribucija nezatraženih (SPAM) poruka putem E-maila ili USENET konferencija
 • korišćenje servisa za neovlašćeni pristup, za dobijanje kontrole ili menjanje podataka mreža, sistema ili drugih NARUČIOCAInterneta.
 • bilo kakvo sprečavanje ili otežavanje normalnog rada ostalih NARUČILACA i DOMENKA na Internetu.

DOMENKO zadržava pravo da jednostrano izmeni Politiku prihvatljivog korišćenja kako bi istu uskladio sa pravnom regulativom i tehničkim standardima.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DOMENKA

DOMENKO ne odgovara za zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.

DOMENKO ni na koji način ne odgovara za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje domena NARUČIOCA, a posebno za poslovne rezultate i posledice proistekle usled korišćenja domena kao i za tačnost informacija i drugih materijala koje NARUČILAC primi od trećih lica – posetilaca domena.

DOMENKO ne odgovara za punovažnost i izvršenje ugovora i drugih poslovnih aranžmana koje, posredstvom svojih Domena, NARUČILAC eventualno zaključi sa trećim licima.

DOMENKO ne odgovara za sigurnost Domena NARUČIOCA u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu i prava pristupa Domena trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu da budu pričinjene Domena ili NARUČIOCU od strane trećih lica na Internetu.

DOMENKO ni u kom slučaju ne odgovara za štetu NARUČIOCU koja nastane usled okolnosti nastalih posle zaključenja Ugovora koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.

DOMENKO ni u kom slučaju ne odgovara za štetu NARUČIOCU koja nastane kao posledica zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče, uključujući ali ne ograničavajući se na DOS (denial-of-service) napade.

DOMENKO ni u kom slučaju ne odgovara za gubitak podataka koji se nalaze na domenu Naručioca.

DOMENKO ne odgovara za eventualnu štetu koju NARUČILAC pretrpi usled suspenzije Ugovora u skladu sa odredbama Uslova.

DOMENKO ne odgovara za štetu NARUČIOCU koja nastane kao posledica najavljenih, planiranih ili neplaniranih problema, ukoliko je DOMENKO obaveštenje o njima i njihovom procenjenom trajanju dostavio NARUČIOCU u skladu sa Ugovorom.

ISKLJUČIVA ODGOVORNOST NARUČIOCA ZA NEDOZVOLJEN SADRŽAJ NA DOMENIMA

NARUČILAC isključivo snosi krivičnu, građansku i svaku drugu odgovornost za nedozvoljen naziv, sadržaj, izgled, namenu i funkcionalnost svojih Domena kao i eventualnu povredu Politike prihvatljivog korišćenja i relevantnih pozitivno pravnih propisa koji se primenjuju na delatnost koja se obavlja putem Domena.

Naručilac odgovara DOMENKU za pretrepljenu i dokazanu štetu prouzrokovanu usled nedozvoljenog korišćenja. Radi otklanjanja svake sumnje, u slučaju da bilo koje treće lice pokrene bilo koju vrstu postupka protiv DOMENKA u vezi sa izvršenjem obaveza iz ovih Uslova i/ili Ugovora a naročito usled nedozvoljenog korišćenja Domena, kao i eventualne povrede Politike prihvatljivog korišćenja i relevantnih pozitivno pravnih propisa od strane NARUČIOCA, NARUČILAC se obavezuje da nadoknadi DOMENKO-u svu štetu koja nastane ovim povodom, uključujući ali ne ograničavajući se na stvarnu štetu, izmaklu dobit kao i troškove bilo koje vrste (uključujući razumne troškove pravnih savetnika) koji se odnose na takav postupak.

SUSPENZIJA USLUGE / POVREDA POLITIKE PRIHVATLJIVOG KORIŠĆENJA

DOMENKO nije dužan da pregleda podatke koje čini dostupnim izvršenjem Ugovora kao ni izgled, namenu i funkcionalnost Domena NARUČIOCA, odnosno nije dužan da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje NARUČIOCA.

Ukoliko dođe do saznanja da su naziv domena, sadržaj, izgled, namena i funkcionalnost Domena NARUČIOCA nedopušteni odnosno suprotni Politici prihvatljivog korišćenja, DOMENKO je ovlašćen da obavesti NARUČIOCA o ovim saznanjima zahtevajući prestanak nedopuštenog delovanja ili uklanjanje nedopuštenog podatka. Dodatno DOMENKO je ovlašćen da izvrši suspenziju usluge koja je predmet Ugovora ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju da po ovom pitanju DOMENKO može snositi bilo koju vrstu odgovornosti odnosno ukoliko su ugroženi interesi drugih naručioca ili trećih lica.

U skladu sa pozitivno pravnim propisima, DOMENKO je ovlašćen da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da korišćenjem njegove usluge NARUČILAC preduzima nedopuštene aktivnosti kao i da je NARUČILAC njegove usluge objavio nedopušteni podatak.

DOMENKO je ovlašćen da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

Ukoliko NARUČILAC u razumnom roku, koji ne može biti duži od 10 dana od dostavljanja obaveštenja, ne otkloni nedopušteno delovanje, DOMENKO je ovlašćen da jednostrano raskine Ugovor usled kršenja ugovornih obaveza, upućivanjem pismenog obaveštenja NARUČIOCU.

U slučaju raskida Ugovora u skladu sa prethodnim stavom, NARUČILAC odgovara i za svu pričinjenu štetu, koja se može sastojati od stvarne štete, izmakle dobiti kao i troškova bilo koje vrste (uključujući razumne troškove pravnih savetnika) koji se odnose na takav postupak. Dodatno, NARUČILAC gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi.

Ukoliko DOMENKO suspenduje svoju uslugu iz razloga predviđenih Uslovima, NARUČILAC nema pravo na umanjene naknade za period trajanja suspenzije.

KOMUNIKACIJA IZMEĐU DOMENKA I NARUČIOCA

Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u elektronskoj formi, pod kojom se podrazumeva i prepiska putem elektronske pošte između ovlašćenih lica ugovornih strana.

Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom dostavljeno onog dana kada je poslato.

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Ugovorne strane se obavezuju da će kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koje, u realizaciji Ugovora, dobiju od druge ugovorne strane ili ih na bilo koji drugi način saznaju. U slučaju kršenja ove obaveze, strana koja je pretrpela štetu zbog odavanja poslovne tajne od strane druge ugovorne strane, ima pravo na naknadu štete.

U slučaju da se od jedne ugovorne strane traži da dostavi podatak koji se smatra poslovnom tajnom u smislu Uslova, a radi korišćenja tog podatka kao dokaza u sudskom postupku, o tome, pre dostavljanja traženih podataka zainteresovanom licu, mora obavestiti drugu ugovornu stranu.

Svaka ugovorna strana snosi punu odgovornost za saopštavanje informacija koje se smatraju poslovnom tajnom svojim zaposlenima i obavezuje se da svako zaposleno lice kome se ovakva informacija čini dostupnom istu čuva kao poslovnu tajnu.

Obaveza čuvanja poslovne tajne je trajna, s tim da svaka ugovorna strana pismenim putem može drugu stranu i osloboditi ove obaveze za slučaj da određena informacija više nema karakter poslovne tajne.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Ugovorne strane su saglasne da DOMENKO u vezi sa Ugovorom ne predstavlja rukovaoca, obrađivača niti korisnika podataka o ličnosti u pogledu kojih se eventualno vrši obrada na domenu NARUČIOCA.

NARUČILAC preuzima obavezu da u slučaju obrade podataka o ličnosti u vezi sa izvršenjem Ugovora preduzme sve radnje kako bi svoje poslovanje uskladio sa zakonom i drugom pozitivno pravnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

DOMENKO PODRŠKA

DOMENKO pruža osnovni nivo podrške bez naknade za DOMENKO servise. Osnovni nivo tehničke podrške uključen u cenu usluge podrazumeva brigu o samoj funkcionalnosti kontrolnog panela, kao i osnovnu analizu i identifikaciju problema u radu. Ovaj nivo tehničke podrške podrazumeva konsultantske usluge radnim danima od 9h – 17h putem ticketing sistema.

POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠĆENJA

Ova Politika prihvatljivog korišćenja (u daljem tekstu “Politika”) reguliše upotrebu svih proizvoda i usluga (zajedno, u daljem tekstu “usluga”) koje pruža DOMENKO.

Ova Politika se odnosi na sve korisnike usluge DOMENKA, uključujući njihove zaposlene, agente, podizvođače i druge korisnike (u daljem tekstu “korisnici”).

Zaključenjem Ugovora i korišćenjem usluga potvrđujete da ste pročitali ovu Politiku i prihvatate da ste vi i vaši korisnici obavezani svim uslovima navedenim u ovoj Politici.

Opšte odredbe – Zabranjena upotreba

Usluge koje pruža DOMENKO se mogu koristiti samo u zakonom dozvoljene svrhe. Korisnici ne smeju da koriste usluge DOMENKA za nedopušteno delovanje odnosno radnje koje su suprotne relevantnim pozitivno pravnim propisima, a naročito javnom poretku, kako u Republici Srbiji tako i u drugim zemljama u kojima korisnici pružaju sopstvene usluge.

Posebne odredbe – Zabranjena upotreba

Bez ograničavanja opšte primene ovih odredbi i u skladu sa opštim ograničenjem u pogledu korišćenja usluga MAINSTREM-a, korisnici usluge, imajući u vidu prirodu delatnosti koja je predmet Ugovora, ne smeju da koriste usluge u određene svrhe koje su zabranjene Politikom.

Korisnici usluga ne smeju svojim radnjama da podstiču, promovišu ili učestvuju u zloupotrebama i nezakonitom ili neodgovornom ponašanju, niti smeju da koriste usluge u vezi sa bilo kojom ometajućom aktivnošću ili zloupotrebom. Ovde naročito spadaju sledeće nedozvoljene aktivnosti koje su svojstvene delatnosti koja je predmet Ugovora (tkzv. zabranjeno ponašanje):

 1. Podrivanje ili pomaganje drugima u podrivanju bezbednosti i integriteta bilo kog sistema, objekta ili opreme u vlasništvu DOMENKA;
 2. Davanje pristupnih kodova od strane ovlašćenih lica korisnika, licima koja nisu ovlašćena da primaju i/ili poseduju ove informacije;
 3. Falsifikovanje potpisa ili drugog identifikacionog znaka ili koda bilo koje osobe, lažno predstavljanje ili krađa identiteta bilo koje osobe ili vršenje bilo koje druge aktivnosti u pokušaju da se druge osobe prevare ili dovedu u zabludu u pogledu stvarnog identiteta NARUČIOCA;
 4. Bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korišćenja Interneta drugim osobama.

Korišćenje same usluge NARUČIOCA ne sme biti nedopušteno ili protivno domaćim propisima. Bez ograničavanja opšte primene ove odredbe, korisnici naročito ne smeju da koriste Platformu za:

 1. Vršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka iz glave 27 Krivičnog zakonika Republike Srbije
 2. Neovlašćeno umnožavanje zaštićenih sadržaja trećih strana (uključujući tekst, grafike, muziku, video-snimke ili druge sadržaje koji se mogu zaštititi autorskim pravima);
 3. Zloupotrebu ili povredu prava na patent, autorskog prava, žigova ili drugih prava intelektualne svojine bilo koje treće strane;
 4. Trgovinu drogom, nezakonito klađenje i organizovanje igara na sreću, neovlašćenu distribuciju lekova i druge aktivnosti koje su protivne imperativnim propisima.
 5. Prikazivanje sadržaja koji su protivni moralu, zaštiti dece, koji vređaju ljudsko dostojanstvo, imaju izrazito uznemirujući ili nasilni sadržaj i podstiču na nasilje, koji imaju protivprirodni karakter, rasno, etnički ili po drugom osnovu uvredljivog materijala, materijala koji podstiče i širi mržnju ili koji na neki drugi način vređa javni moral i u suprotnosti je sa javnim poretkom.
 6. Prikazivanje sadržaja kojim se krše prava ličnosti a naročito pravo na privatnost.
 7. Prikazivanje sadržaja koji ima karakter pretnje i ugrožavanja fizičkog integriteta, upućivanje uznemirujućih ili zlostavljajućih izjava ili poruka ili traženje izvršenja dela ili usluga koje su zabranjene zakonom.
 8. Za bilo koje aktivnosti koje su u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima i trgovačkim praksama, propisima u oblasti zaštite potrošača i propisima o zaštiti konkurencije.
 9. Distribuciju, reklamiranje ili promovisanje softvera ili usluga čija je primarna svrha podsticanje korišćenja ili omogućavanje netražene komercijalne elektronske pošte ili spama.
 10. Traženje, sakupljanje, distribuciju, reklamiranje ili promovisanje lista adresa elektronske pošte u svrhe podsticanja ili omogućavanje slanja netražene komercijalne elektronske pošte ili spama.
 11. Izvoz softvera koji može imati dvostruku namenu, a posebno softvera za enkripciju, protivno domaćim propisima i međunarodnim sporazumima o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.
 12. Bilo kakve aktivnosti koje mogu dovesti do pokretanja postupka regulatora/suda ili bilo kod drugog državnog ograna protiv DOMENKA, izlaganja DOMENKA bilo kakvoj vrsti odgovornosti iz bilo kog razloga ili koje mogu negativno uticati na sliku u javnosti, reputaciju ili poslovni ugled DOMENKA.

ZAKLJUČENJE, TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Ugovor se smatra zaključenim onog momenta kada je NARUČILAC isplatio naknadu za korišćenje usluge definisane Ugovorom i Uslovima.

Ugovor se zaključuje na period od 12 meseci, počevši od dana kada je zaključen.

Nakon isteka ovog perioda Ugovor se automatski produžava na period iz stava 2 ovog člana Uslova, osim ukoliko pre isteka Ugovora jedna od ugovornih strana ne dostavi drugoj obaveštenje o nameri da se Ugovor ne produži, najkasnije 30 dana pre dana isteka Ugovora.

Ako za pojedine slučajeve samim Ugovorom ili Uslovima nije drugačije predviđeno, DOMENKO ima pravo da jednostrano raskine Ugovor usled kršenja ugovornih obaveza od strane NARUČIOCA i pre isteka roka iz prvog stava ovog člana uz raskidni rok od 3 dana. Ako za pojedine slučajeve samim Ugovorom ili Uslovima nije drugačije predviđeno, u slučaju jednostranog raskida usled kršenja ugovornih obaveza, ponovno zaključenje Ugovora podrazumeva obavezu NARUČIOCA da plati naknadu za inicijalno uključenje.

OPŠTE ODREDBE

Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze iz Ugovora prenositi na treća lica, niti treća lica mogu pristupati Ugovoru, bez pismene saglasnosti druge ugovorne strane.

DOMENKO zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe Uslova, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti NARUČIOCA.

DOMENKO zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe pravnih dokumenata na svojoj web prezentaciji, koje mogu imati direktan ili indirektan uticaj na delove Ugovora ili Ugovor u celini. Promene objavljene na web prezentaciji DOMENKA imaju jednak značaj kao bilo koji zvanični dokument.

Promena Uslova biće obavezna za NARUČIOCA od isteka perioda za koji je naknada već plaćena DOMENKU.

Ukoliko NARUČLAC ne obavesti DOMENKO o svom neprihvatanju promene Uslova i/ili dokumenata na web prezentaciji u roku od 5 dana, smatraće se da je NARUČILAC ovu promenu prihvatio.

DOMENKO ima pravo da koristi poslovno ime NARUČIOCA kao referencu, pri čemu će se voditi računa o tajnosti informacija i poslovnoj tajni.

Eventualne sporove nastale po Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda.

U Beogradu, 01.03.2018.